Algemene voorwaarden

Foto’s en video’s gemaakt door Fotopia kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief. Indien deze last minute (minder dan 1 week voor datum) wordt geannuleerd of ingekort, zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het exacte aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Online galerijen met watermerk blijven 4 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan.

Galerijen in lage resolutie worden voorzien van een logo onderaan de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 4 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Fotopia is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Fotopia bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij verlies van foto’s kunt u vragen om de foto’s opnieuw door te sturen. Indien dit gebeurt langer dan 6 maanden na de shoot, zal Fotopia een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

Fotopia is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (bijvoorbeeld bij huwelijksreportages)

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoed met een gratis minishoot.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Fotopia is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Indien de tarieven tussen het moment van aankoop en de uiteindelijke shoot zijn aangepast; dient het verschil door de klant te worden bijgepast. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Facturatie en betalingen

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE37 1030 8294 0728 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Na afloop betalingstermijn zijn zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :

  • een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
  • Een schadebeding van 10%

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Ben De Kock zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Uitvoering opdracht

Ben De Kock zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Ben De Kock bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. Ben De Kock heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen
kostprijs, te laten verrichten door derden.

Specifieke voorwaarden: intellectueel eigendom

De content is bescherm door auteursrecht. Ben De Kock kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op zijn auteursrechtelijke vermogensrechten. De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

  • Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
  • Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
  • Zonder enige beperking van tijd.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

  • Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Ben De Kock en de opdrachtgever. Ben De Kock behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Laatste aanpassing 23/08/2023